Economie şi Afaceri Internaţionale - Managementul Riscului în Afaceri Internaționale

DOMENIUL: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE

Discipline studiate

Anul I: Macroeconomie, Guvernanţă corporativă, Managementul  riscului – o abordare generală, Managementul tranzacţiilor comerciale internaţionale, Managementul financiar internaţional, Asigurări internaţionale.

Discipline optionale I: Pieţe comerciale internaţionale, Contabilitate comercială.

Discipline  optionale II: Gestiunea riscurilor comerciale, Managementul riscurilor operaţionale.

Anul II: Mediul internaţional de afaceri, Dreptul internaţional al afacerilor, Restructurare corporativă, Practică economică.

Discipline  opţionale I: Marketing internațional, Cercetări de marketing.

Discipline opţionale II: Tranzacţii internaţionale cu servicii, Riscul de ţară.

Competenţe generale

 • Asimilarea cunostinţelor şi formarea aptitudinilor necesare pentru:
 • Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel microeconomic şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere.
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită.
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite.
 • Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale.
 • Pregătirea superioară a absolvenţilor, din punct de vedere conceptual, practic şi al capacităţii de cercetare proiectare, în vederea prestării de activităţi, asumării de responsabilităţi şi adoptării de decizii în domeniul afacerilor internaţionale.
 • Formarea şi dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică şi abordare cantitativă a proceselor specifice afacerilor internaţionale.
 • Elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi studii complexe necesare conducerii organizaţiei, prin utilizarea conceptelor şi metodelor moderne de analiză şi interpretare a fenomenelor şi proceselor economico-sociale.
 • Evaluarea şi diagnosticarea mediului economic şi social pe baza datelor şi informaţiilor privind comportamentul economic şi a modelelor explicative ale acestuia.
 • Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe prin utilizarea critic-constructivă a cunostinţelor teoretice şi a deprinderilor practice.

Competenţe de specialitate

 • Cunoaşterea aprofundată a domeniului managementului riscului comercial şi financiar prin însuşirea şi înţelegerea dezvoltărilor teoretice şi metodologice specifice.
 • Valorificarea cunoștinţelor de specialitate dobândite în cadrul programului şi, pe baza lor, furnizarea de explicaţii şi interpretări ale fenomenelor specifice domeniului managementului riscului în afacerile internaţionale pentru a servi luării de decizii în medii noi, inclusiv în cele conexe domeniului.
 • Soluţionarea de probleme complexe specifice managementului riscului financiar prin utilizarea în mod integrat a aparatului conceptual şi metodologic în condiţii de incertitudine şi de incompletitudine a informaţiilor.
 • Formularea de aprecieri şi evaluări critic-constructive şi comunicarea lor în mod clar şi coerent atât specialiştilor din domeniul managementului riscului, cât şi unui public mai larg.
 • Rezolvarea în mod creativ a problemelor specifice managementului riscului prin valorificarea rezultatelor cercetării individuale sau de grup, prin asumarea de competenţe şi responsabilităţi manageriale care să determine dezvoltarea profesională a absolventului.