Finanţe - Pieţe de Capital

DOMENIUL: FINANŢE

SPECIALIZAREA  PIEŢE DE CAPITAL

Discipline studiate

Anul I: Microeconomie aprofundată, Centre financiare internaţionale, Econometrie aplicată, Reglementǎri şi instituţii pe piaţa de capital, Procedura insolvenţei, Strategii de dezvoltare a firmei, Analizǎ economico-financiarǎ aprofundată, Pieţe de capital şi instrumente tranzacţionate, Standarde internaţionale de raportare financiară.

Anul II: Reglementarea şi supravegherea asigurǎrilor în UE, Auditul şi guvernanţa companiilor listate, Fiscalitatea entităţilor de pe piaţa de capital, Informatizarea tranzacţiilor pe piaţa de capital, Prognozǎ economică pe piaţa de capital, Management financiar, Comunicare şi promovare în afaceri, Integrare financiară şi monetară europeană, Contabilitate aprofundată, Proiecte economice, Practică economică.

Competenţe generale

 • Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii la nivel microeconomic şi macroeconomic în contexte specifice societăţii bazate pe cunoaştere.
 • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii cantitative şi calitative referitoare la o problemă definită.
 • Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite.
 • Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informaţii şi accesarea de baze de date specifice activităţii din diferitele structuri organizaţionale.
 • Aprofundarea cunoștinţelor de specialitate din ciclul de licenţă şi dezvoltarea, pe baza studiilor de caz complexe şi a proiectelor, a deprinderilor practice de operare, decizie şi investire pe piaţa de capital.
 • Pregătirea superioară a absolvenţilor, din punct de vedere conceptual, practic şi al capacităţii de cercetare proiectare, în vederea prestării de activităţi, asumării de responsabilităţi şi adoptării de decizii în domeniul pieţelor de capital.
 • Formarea și dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiintifică şi abordare cantitativă a proceselor specifice pieţei de capital.
 • Evaluarea și diagnosticarea mediului economic şi social pe baza datelor şi informaţiilor privind comportamentul economic şi a modelelor explicative ale acestuia;
 • Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii, programe şi proiecte complexe prin utilizarea critic-constructivă a cunoștinţelor teoretice şi a deprinderilor practice.

Competenţe de specialitate

 • Cunoaşterea, aprofundarea, explicarea, interpretarea şi valorizarea integrativ inovativă a conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor de lucru şi de cercetare specifice domeniului financiar;
 • Dobândirea, formarea şi dezvoltarea de abilităţi, deprinderi şi competenţe necesare desfăşurării de activităţi pe piaţa de capital: evaluarea şi gestionarea portofoliilor de valori mobiliare în contul clienţilor şi al SSIF-urilor; lansarea de oferte publice iniţiale, secundare şi oferte de preluare; analiză tehnică şi fundamentală a acţiunilor; tranzacţii bursiere şi cu instrumente derivate şi utilizarea acestora în acoperirea riscului;
 • Analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii şi utilizarea de metode şi tehnici de implementare a acestora, adoptarea de decizii și executarea de operaţiuni complexe în domeniul financiar;
 • Elaborarea de programe şi proiecte profesionale şi/sau de cercetare pe probleme privind autorizarea, reglementarea şi supravegherea pieţei de capital şi adecvarea tehnicilor şi instrumentelor specifice în conformitate cu standardele europene şi internaţionale, utilizând un spectru variat de metode cantitative şi calitative;
 • Valorificarea cunoștinţelor specifice domeniului pieţei de capital pentru explicarea şi sancţionarea unor situaţii noi şi/sau pentru identificarea punctelor tari şi a celor slabe în dezvoltarea pieţei de capital în context european şi internaţional;
 • Cunoaşterea aprofundată a metodelor şi modelelor cantitative adecvate pentru măsurarea riscurilor şi performanţei pieţei de capital şi utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesional diferite, în vederea formulării judecăţilor de valoare şi a fundamentării deciziilor manageriale.