Finanţe - Finanţe Corporative şi Bănci

DOMENIUL: FINANȚE

SPECIALIZAREA FINANŢE CORPORATIVE ŞI BĂNCI

Discipline studiate

Anul I: Microeconomie avansată, Fiscalitate europeană, Informatică financiar-bancară, Management şi comportament organizaţional, Politici şi practici concurenţiale, Strategii de dezvoltare a firmei, Analiză economico-financiară aprofundată, Management financiar-bancar, Audit financiar şi guvernanţă corporativă.

Anul II: Finanţe corporative, Pieţe financiare, Derivative şi gestiunea portofoliului, Asigurări financiare, Procedura insolvenţei, Strategii şi tehnici de finanţare pe pieţe de capital, Contabilitatea instituţiilor financiar bancare, Evaluarea activelor financiare, Simulări micro şi macroeconomice, Proiecte economice, Practică economică.

Competenţe generale

 • Pregătirea superioară a absolvenţilor, din punct de vedere conceptual, practic şi al capacităţii de cercetare, în vederea participării la activităţi specifice domeniului financiar - bancar;
 • Aprofundarea cunoştinţelor de specialitate din domeniul finanţe, dobândite în ciclul de licenţă şi dezvoltarea deprinderilor practice prin intermediul lucrărilor aplicative a proiectelor şi a studiilor de caz;
 • Formarea şi dezvoltarea capacităţii de decizie pe baza cunoştinţelor interdisciplinare dobândite prin elaborarea de sinteze, rapoarte şi studii complexe;
 • Dobândirea de competenţe necesare elaborării şi interpretării analizelor financiare din cadrul pieţelor financiare şi de capital, precum şi a finanţelor corporative.

Competenţe de specialitate

 • Cunoașterea, aprofundarea, explicarea, interpretarea şi valorificarea inovativă a conceptelor, abordărilor, teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor de lucru şi de cercetare specifice domeniului financiar-bancar; Dobândirea, formarea şi dezvoltarea de abilităţi, deprinderi şi competenţe necesare desfăşurării activităţilor în domeniul instituţiilor de credit, al finanţelor corporative, al pieţelor de capital, al finanţelor publice;
 • Aprofundarea conceptelor necesare înţelegerii practicilor financiar-contabile internaţionale, a teoriilor financiar-monetare contemporane şi dezvoltarea de abilităţi analitice şi cantitative necesare în rezolvarea problemelor din domeniul afacerilor internaţionale;
 • Dezvoltarea de cunoștinţe financiar-bancare solide necesare în crearea de oportunităţi în cariera de consultanţă financiară, a băncilor de investiții, a societăţilor de asigurare sau a organizaţiilor financiar-monetare internaţionale;
 • Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi necesare în evaluarea riscului şi asumarea de responsabilităţi privind adoptarea de măsuri prudente privind managementul activelor şi pasivelor bancare sau pentru stabilitatea financiară;
 • Analiza, evaluarea, diagnosticarea, coordonarea, conducerea, elaborarea de strategii şi utilizarea de metode şi tehnici de implementare a acestora, adoptarea de decizii şi executarea de operaţiuni complexe în domeniul financiar;
 • Elaborarea de programe şi proiecte profesionale şi/sau de cercetare pe probleme privind autorizarea, reglementarea şi supravegherea bancară şi adecvarea capitalului acestora în conformitate cu standardele internaţionale, utilizând un spectru variat de metode cantitative şi calitative;
 • Valorificarea cunoştinţelor acumulate în adoptarea deciziilor de management financiar la nivelul corporaţiilor, prin identificarea punctelor tari şi a celor slabe şi elaborarea de programe şi strategii;
 • Cunoaşterea aprofundată a metodelor şi modelelor cantitative adecvate pentru măsurarea riscurilor şi performanţei în pieţele de capital şi utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite, în vederea formulării judecăţilor de valoare şi a fundamentării deciziilor manageriale;
 • Dezvoltarea de competenţe specifice activităţii de învăţământ şi de cercetare la standarde europene.